سفارش تبلیغ
صبا
 
 


توانگری خردمند، به حکمتش و عزّت او به قناعتش باشد . [امام علی علیه السلام]

اگر مدافعان حرم نبودند؟

اگر مدافعان حرم مبارزه نمی‌کردند باید در کرمانشاه و همدان می‌جنگیدیم!

«حقیقتاً هـم شـهدای شـما، هـم خانواده هـا، پـدران، مـادران و فرزنـدان آنـان، حـق بزرگی بر گـردن همـه ی ملت ایـران دارند. ایـن شـهدا امتیازاتـی دارند:

1- یکـی ایـن اسـت کـه اینهـا از حریـم اهل بیـت در عـراق و سـوریه دفـاع کردنـد و در ایـن راه بـه شـهادت رسـیدند...

2- امتیـاز دوم ایـن شـهدای شـما ایـن اسـت کـه اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی مبـارزه کردنـد کـه اگـر اینهـا مبـارزه نمی کردنـد ایـن دشـمن می آمـد داخـل کشـور... اگـرجلویش گرفتـه نمی شـد مـا باید اینجـا در کرمانشاه و همـدان و بقیه اسـتانها بـا اینهـا می جنگیدیم و جلـوی اینهـا را می گرفتیم. در واقع ایـن شهدای عزیـز ما جـان خودشان را در راه دفاع از کشـور، ملت، دیـن، انقلاب اسلامی فـدا کردند.

3- امتیـاز سـوم هـم این اسـت کـه اینهـا در غربـت بـه شهادت رسیدند. ایـن هـم یـک امتیـاز بزرگـی اسـت. این هـم پیش خـدای متعـال فرامـوش نمیشـود.»

بیانات رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم


هدیه به روح شهدای مدافع حرم  "اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم"کلمات کلیدی :: شهید، مدافعان، حرم، مدافعان حرم
:: تعداد بازدید :
نویسنده : راوی
تاریخ : 94/11/16:: 11:12 عصر